(PO) VENAS, a.s., IČO 36206270

Sekčovská 54, 08001 Prešov

P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci u...
Dátum vydania:
28.10.2019
Dátum zverejnenia:
05.11.2019
Zverejnený v OV č.:
213/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5K/6/2019
ICS:
8119208783
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
VENAS, a.s. IČO 36206270, , Sekčovská 54, 08001 Prešov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
VENAS, a.s. IČO 36206270, , Sekčovská 54, 08001 Prešov, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 5K/6/2019 vo veci navrhovateľa - veriteľa: : OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 proti dlžníkovi: VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270 o návrhu na vyhlásenie konkurzu n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 22.11.2019 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 29a. Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“)]. Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní. Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania. (§ 183 CSP). Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať. ( § 184 ods. 2 CSP ). Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz! V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. Okresný súd Prešov V Prešove 28.10.2019 Mgr. Alena Paveleková s u d c a spisová značka: 5K/6/2019 U P O V E D O M E N I E o určení termínu pojednávania vo veci navrhovateľa - veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, o návrhu na vyhlásenie konkurzu n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 22.11.2019 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 29a. Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270 a to veriteľov: 1. Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava , IČO: 30 807 484 2. Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov 3. Farmet a.s., so sídlom Jiřinková 276, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice, Česká republika, IČO: 46 504 931 4. OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania. V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie: Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní. Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz! Okresný súd Prešov Mgr. Alena Paveleková V Prešove 28.10.2019 sudca