(PO) LUMEN SR, a.s., IČO 36189022

Floriánska 5, 04011 Košice

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
28.10.2019
Dátum zverejnenia:
05.11.2019
Zverejnený v OV č.:
213/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
32K/15/2019
ICS:
7119210216
Vydal:
JUDr. Slávka Garančovská
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
LUMEN SR, a.s. IČO 36189022, , Floriánska 5, 04011 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
LUMEN SR, a.s. IČO 36189022, , Floriánska 5, 04011 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika LUMEN SR, a.s. IČO 36189022, , Floriánska 5, 04011 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: LUMEN SR, a.s., so sídlom: Floriánska 5, 040 11 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 189 022 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: LUMEN SR, a.s., so sídlom: Floriánska 5, 040 11 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 189 022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR). d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: