Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/303/2019

(FO) Bošanský Karol (04.03.1951)

9.mája 1172, 92572 Selice

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
06.11.2019
Zverejnený v OV č.:
214/2019
Dlžník:
Karol Bošanský, Ing. IČO 04.03.1951, , 9.mája 1172 / 19, 92572 Selice,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely,
Spisová značka súdu:
25OdK/303/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/303/2019 S1939
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Karol Bošanský, nar.: 04.03.1951, trvale bytom: 9. mája 1172/19, 925 72 Selice, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Karol Bošanský - JUKA Bratislava, IČO: 17 392 012, s miestom podnikania 851 06 Bratislava-Petržalka, Znievska 16, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.06.2011, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/303/2019, týmto oznamuje, že dňa 03.11.2019 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa, prihlásenú dňa 29.10.2019 po základnej prihlasovacej lehote:

Veriteľ

Sídlo

Celková suma pohľadávky

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta 2, Bratislava

921,62 EUR

V Gbeloch, dňa 03.11.2019

K/V insolvency, k.s., správca