Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/935/2019

(FO) Tóth Csongor (19.06.1959)

Radzovce 562, 98558 Radzovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
06.11.2019
Zverejnený v OV č.:
214/2019
Dlžník:
Tóth Csongor IČO 19.06.1956, , Radzovce 562 562, 98558 Radzovce,
Správca:
Mgr. Martina Vaculčíková , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/935/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/935/2019 S1925
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Dátum zapísania: 31.10.2019

č. súp. zložky Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Druh pozemku Výmera [m2] Obec Kód štátu Názov katastrálneho územia Číslo LV Číslo parcely Spoluvlastnícky podiel dlžníka Zabezpečenie
1 Všeobecná podstata Pozemok č. 301/1 8,32 Trvalé trávne porasty 333 Čakanovce SVK Čakanovce 659 301/1 1/4 Nie
2 Všeobecná podstata Pozemok š. 553 1 Orná pôda 29 Čakanovce SVK Čakanovce 659 553 1/4 Nie
3 Všeobecná podstata Pozemok č. 571 12,95 Orná pôda 518 Čakanovce SVK Čakanovce 659 571 1/4 Nie
4 Všeobecná podstata Pozemok č. 810 73 Trvalé trávne porasty 2920 Čakanovce SVK Čakanovce 659 810 1/4 Nie
5 Všeobecná podstata Pozemok č. 895 141,2 Orná pôda 5647 Čakanovce SVK Čakanovce 659 895 1/4 Nie
6 Všeobecná podstata Pozemok č. 978 146,82 Orná pôda 5873 Čakanovce SVK Čakanovce 659 978 1/4 Nie
7 Všeobecná podstata Pozemok č. 1033 159,5 Trvalé trávne porasty 6380 Čakanovce SVK Čakanovce 659 1033 1/4 Nie
8 Všeobecná podstata Pozemok č. 1035 26 Orná pôda 1043 Čakanovce SVK Čakanovce 659 1035 1/4 Nie
9 Všeobecná podstata Pozemok č. 1136 332,7 Orná pôda 13308 Čakanovce SVK Čakanovce 659 1136 1/4 Nie
10 Všeobecná podstata Pozemok č. 1013 0,5 Zastavané plochy a nádvoria 25 Čakanovce SVK Čakanovce 371 1013 1/24 Nie
11 Všeobecná podstata Pozemok č. 1016 1,2 Zastavané plochy a nádvoria 286 Čakanovce SVK Čakanovce 371 1013 1/24 Nie
12 Všeobecná podstata Pozemok č. 1017 0,5 Záhrady 142 Čakanovce SVK Čakanovce 371 1017 1/24 Nie
13 Všeobecná podstata Pozemok č. 897 124,9 Orná pôda 4995 Čakanovce SVK Čakanovce 1064 897 1/4 Nie
14 Všeobecná podstata Pozemok č. 77/2 3,32 Záhrady 532 Čakanovce SVK Čakanovce 920 77/2 1/16 Nie
15 Všeobecná podstata Pozemok č. 301/2 11,12 Trvalé trávne porasty 447 Čakanovce SVK Čakanovce 512 301/2 1/4 Nie
16 Všeobecná podstata Pozemok č. 201/1 19,6 Záhrady 689 Čakanovce SVK Čakanovce 952 201/1 16/56 Nie
17 Všeobecná podstata Pozemok č. 405/1 60,65 Orná pôda 2123 Čakanovce SVK Čakanovce 952 405/1 16/56 Nie
18 Všeobecná podstata Pozemok č. 1018 0,5 Zastavané plochy a nádvoria 64 Čakanovce SVK Čakanovce 637 1018 1/24 Nie
19 Všeobecná podstata Pozemok č. 1019 1,5 Záhrady 342 Čakanovce SVK Čakanovce 637 1019 1/24 Nie
20 Všeobecná podstata Pozemok č. 1008 1 Zastavané plochy a nádvoria 132 Čakanovce SVK Čakanovce 906 1008 1/16 Nie
21 Všeobecná podstata Pozemok č 1009 1,8 Zastavané plochy a nádvoria 278 Čakanovce SVK Čakanovce 906 1009 1/16 Nie
22 Všeobecná podstata Pozemok č. 1010 3 Zastavané plochy a nádvoria 495 Čakanovce SVK Čakanovce 906 1010 1/16 Nie
23 Všeobecná podstata Pozemok č. 1011 2,1 Záhrady 336 Čakanovce SVK Čakanovce 906 1011 1/16 Nie
24 Všeobecná podstata Pozemok č. 1012 2,76 Záhrady 442 Čakanovce SVK Čakanovce 906 1012 1/16 Nie
25 Všeobecná podstata Pozemok č. 1014 0,5 Zastavané plochy a nádvoria 61 Čakanovce SVK Čakanovce 906 1014 1/16 Nie
26 Všeobecná podstata Pozemok č. 1015 1 Zastavané plochy a nádvoria 106 Čakanovce SVK Čakanovce 906 1015 1/16 Nie
27 Všeobecná podstata Pozemok č. 77/2 0,6 Záhrady 46 Čakanovce SVK Čakanovce 906 77/2 1/16 Nie
28 Všeobecná podstata Pozemok č. 78/4 1 Záhrady 107 Čakanovce SVK Čakanovce 906 78/4 1/16 Nie

V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2019

Mgr. Martina Vaculčíková