(PO) RESTAV SK, s.r.o., IČO 36430391

Tajovského 5, 01001 Žilina

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
30.10.2019
Dátum zverejnenia:
06.11.2019
Zverejnený v OV č.:
214/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
2K/9/2019
ICS:
5119211538
Vydal:
JUDr. Gabriela Bargelová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
RESTAV SK, s.r.o. IČO 36430391, , Tajovského 5, 01001 Žilina, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Amália Randová , Jaseňová 3217/21, 01001 Žilina, Slovenská republika RESTAV SK, s.r.o. IČO 36430391, , Tajovského 5, 01001 Žilina, Slovenská republika Martin Súčan , Sv. Bystrík 1669/1, 01001 Žilina, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - veriteľa: 1/ Amália Randová, nar.23.05.1941, trvale bytom Jaseňová 3217/21, 010 01 Žilina, 2/ Martin Súčan, nar. 07.04.1975, trvale bytom Sv. Bystríka 1669/1, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RESTAV SK, s. r. o., so sídlom Tajovského 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 430 391, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: RESTAV SK, s. r. o., so sídlom Tajovského 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 430 391.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 8) d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: