(PO) INVESTAV s.r.o., IČO 46596224

Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
29.10.2019
Dátum zverejnenia:
06.11.2019
Zverejnený v OV č.:
214/2019
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
28K/13/2019
ICS:
2119208526
Vydal:
JUDr. Vincent Szabó
Vydal FN:
s u d c a
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
INVESTAV IČO 46596224, , Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Navrhovatelia:
INVESTAV IČO 46596224, , Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INVESTAV s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 596 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 30365/T, takto
Rozhodnutie:
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: INVESTAV s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 596 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 30365/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: