Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/8/2019

(FO) Lesná Mária (09.03.1970)

Školská 205/5 , 05992 Huncovce

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
30.10.2019
Dátum zverejnenia:
06.11.2019
Zverejnený v OV č.:
214/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdS/8/2019
ICS:
8119216289
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Mária Lesná , Školská 205/5, 05992 Huncovce, Slovensko
Navrhovatelia:
Mária Lesná , Školská 205/5, 05992 Huncovce, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Lesná, nar. 09.03.1970, trvale bytom Školská 205/5, 059 92 Huncovce právne zast.: JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
Rozhodnutie:
I. p o s k y t u j e dlžníkovi Mária Lesná, nar. 09.03.1970, trvale bytom Školská 205/5, 059 92 Huncovce ochranu pred veriteľmi, II. u s t a n o v u j e správcu: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad, III. u k l a d á dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, IV. začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie), V. ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o začatí hlavného insolvenčného konania známych veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí. ( §168a ods. 3 ZKR ) Podľa § 168b ods. 1 ZKR, poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie. Podľa § 168b ods. 2 ZKR, dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe. Podľa § 168b ods. 3 ZKR, účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Podľa § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia. Podľa 199 ods. 9 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Oznam: