(PO) AGENT 007 s.r.o., IČO 44568720

Hlavná 170/40, 07634 Ladmovce

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
30.10.2019
Dátum zverejnenia:
06.11.2019
Zverejnený v OV č.:
214/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
31K/27/2019
ICS:
7119211545
Vydal:
JUDr. Július Tóth
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
AGENT 007 s.r.o. IČO 44568720, , Hlavná 170/40, 07634 Ladmovce, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Obec Bara IČO 00331295, , Veľká Bara 7, 07632 Bara, Slovenská republika AGENT 007 s.r.o. IČO 44568720, , Hlavná 170/40, 07634 Ladmovce, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Obec Bara, Bara 7, 076 32 Borša, IČO: 00 331 295 proti dlžníkovi: AGENT 007 s.r.o., so sídlom: Hlavná 170/40, 076 34 Ladmovce, IČO: 44 568 720, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: AGENT 007 s.r.o., so sídlom: Hlavná 170/40, 076 34 Ladmovce, IČO: 44 568 720.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR). d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: