Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/200/2019

(FO) Nemeš Andrej (04.05.1983)

Rybárska 1278, 94901 Nitra

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
07.11.2019
Zverejnený v OV č.:
215/2019
Dlžník:
Andrej Nemeš IČO 04.05.1983, , Rybárska 1278/29, 94901 Nitra,
Správca:
, Farská 33, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
32OdK/200/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/200/2019 S1131
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznámenie:   

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Andrej Nemeš, nar.04.05.1983, bytom 949 01 Nitra – Staré Mesto, Rybárska 1278/29 (t.č. Štúrova 29, 94901 Nitra),  v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: č.k.: 32OdK/200/2019-22 zo dňa 13.09.2019, zverejnené v  obchodnom vestníku číslo 182/2019 zo dňa 20.9.2019, majetok dlžníka nebol zistený, nepostačuje na pokrytie nákladov konkurzu.  Na základe uvedeného konštatujeme, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa  konkurz končí.    

Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 32OdK/200/2019 na dlžníka:  Andrej Nemeš, nar.04.05.1983, bytom 949 01 Nitra, Rybárska 1278/29,    z r u š u j e.   Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d,  v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.