(PO) VLH, s.r.o., IČO 31627838

Liptovská Porubka 405, 03301 Liptovský Hrádok

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
31.10.2019
Dátum zverejnenia:
07.11.2019
Zverejnený v OV č.:
215/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
3K/7/2019
ICS:
5119208705
Vydal:
JUDr. Jaroslav Macek
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
VLH, s.r.o. IČO 31627838, , Liptovská Porúbka 405, 03301 Liptovský Hrádok, Slovenská republika
Navrhovatelia:
VLH, s.r.o. IČO 31627838, , Liptovská Porúbka 405, 03301 Liptovský Hrádok, Slovenská republika Ľubomír Hrvol Slovenská republika Radovan Birka, JUDr. IČO 37574507, , Štiavnická 2018/7, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VLH, s.r.o., so sídlom Liptovská Porubka 405, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 627 838, takto
Rozhodnutie:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VLH, s.r.o., so sídlom Liptovská Porubka 405, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 627 838.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú; c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu; d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: