Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/302/2019

(FO) Hrotko Arpád (05.09.1963)

Kpt.Nálepku 734, 92401 Galanta

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
08.11.2019
Zverejnený v OV č.:
216/2019
Dlžník:
Hrotko Arpád IČO 05.09.1963, , Kpt.Nálepku 734 / 27, 924 01 Galanta,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín ,
Spisová značka súdu:
25OdK/302/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/302/2019 S 1633
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Arpád Hrotko, nar. 05.09.1963, trvale bytom Kpt. Nálepku 734/27,  924 01 Galanta,  štátny občan SR, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30 , Bratislava, IČO: 31 335 004:

Poradové číslo veriteľa

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

Prihlásená suma

5/1

29.10.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

19 885,68 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.

V Šamoríne, dňa 05.11.2019

JUDr. Nikoleta Zajko, správca