Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/854/2019

(FO) Janovcová Beáta (02.05.1971)

Starohorská 66 , 97411 Banská Bystrica

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
11.11.2019
Zverejnený v OV č.:
217/2019
Dlžník:
Janovcová Beáta IČO 02.05.1971, , Starohorská 66, 97411 Banská Bystrica,
Správca:
Mgr. Martina Vaculčíková , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/854/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/854/2019 S1925
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty majetku: 

Súp. Zložka č. Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Dátum zapísania Dôvod zapísania Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo vchodu Číslo bytu/ Nebytového priestoru Číslo poschodia Obec PSČ Kód štátu Názov katastrálneho územia Číslo listu vlastníctva Číslo parcely Spoluvlastnícky podiel dlžníka Podiel na spoločných častiach Zabezpečenie
1. Všeobecná podstata Byt č. 108 40000 06.11.2019 Bezpodielové spoluvlastníctvo dlžníka Tatranská 6381 79 108 5. p. Banská Bystrica 97411 SVK Sásová 1722 3004/1 až 3004/8 1/1 6278/704559 Nie

V Banskej Bystrici, dňa 06.11.2019

Mgr. Martina Vaculčíková, správca