Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/935/2019

(FO) Tóth Csongor (19.06.1959)

Radzovce 562, 98558 Radzovce

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
11.11.2019
Zverejnený v OV č.:
217/2019
Dlžník:
Tóth Csongor IČO 19.06.1956, , Radzovce 562, 98558 Radzovce,
Správca:
Mgr. Martina Vaculčíková , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/935/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/935/2019 S1925
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

 

Mgr. Martina Vaculčíková, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925 (ďalej len „Správca“) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Csongor Tóth, narodený 19.06. 1956, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce (ďalej len „Dlžník“).  

1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisovými zložkami pod č. 1- 28 zverejnený v OV pod č. 214/2019, deň vydania 06.11.2019:

Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:

 

Súpisové zložky č. 1-28

 

č. súp. zložky

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Druh pozemku

Výmera [m2]

Obec

Kód štátu

Názov katastrálneho územia

Číslo LV

Číslo parcely

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

Zabezpečenie

1

Všeobecná podstata

Pozemok č. 301/1

8,32

Trvalé trávne porasty

333

Čakanovce

SVK

Čakanovce

659

301/1

1/4

Nie

2

Všeobecná podstata

Pozemok š. 553

1

Orná pôda

29

Čakanovce

SVK

Čakanovce

659

553

1/4

Nie

3

Všeobecná podstata

Pozemok č. 571

12,95

Orná pôda

518

Čakanovce

SVK

Čakanovce

659

571

1/4

Nie

4

Všeobecná podstata

Pozemok č. 810

73

Trvalé trávne porasty

2920

Čakanovce

SVK

Čakanovce

659

810

1/4

Nie

5

Všeobecná podstata

Pozemok č. 895

141,2

Orná pôda

5647

Čakanovce

SVK

Čakanovce

659

895

1/4

Nie

6

Všeobecná podstata

Pozemok č. 978

146,82

Orná pôda

5873

Čakanovce

SVK

Čakanovce

659

978

1/4

Nie

7

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1033

159,5

Trvalé trávne porasty

6380

Čakanovce

SVK

Čakanovce

659

1033

1/4

Nie

8

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1035

26

Orná pôda

1043

Čakanovce

SVK

Čakanovce

659

1035

1/4

Nie

9

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1136

332,7

Orná pôda

13308

Čakanovce

SVK

Čakanovce

659

1136

1/4

Nie

10

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1013

0,5

Zastavané plochy a nádvoria

25

Čakanovce

SVK

Čakanovce

371

1013

1/24

Nie

11

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1016

1,2

Zastavané plochy a nádvoria

286

Čakanovce

SVK

Čakanovce

371

1013

1/24

Nie

12

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1017

0,5

Záhrady

142

Čakanovce

SVK

Čakanovce

371

1017

1/24

Nie

13

Všeobecná podstata

Pozemok č. 897

124,9

Orná pôda

4995

Čakanovce

SVK

Čakanovce

1064

897

1/4

Nie

14

Všeobecná podstata

Pozemok č. 77/2

3,32

Záhrady

532

Čakanovce

SVK

Čakanovce

920

77/2

1/16

Nie

15

Všeobecná podstata

Pozemok č. 301/2

11,12

Trvalé trávne porasty

447

Čakanovce

SVK

Čakanovce

512

301/2

1/4

Nie

16

Všeobecná podstata

Pozemok č. 201/1

19,6

Záhrady

689

Čakanovce

SVK

Čakanovce

952

201/1

16/56

Nie

17

Všeobecná podstata

Pozemok č. 405/1

60,65

Orná pôda

2123

Čakanovce

SVK

Čakanovce

952

405/1

16/56

Nie

18

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1018

0,5

Zastavané plochy a nádvoria

64

Čakanovce

SVK

Čakanovce

637

1018

1/24

Nie

19

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1019

1,5

Záhrady

342

Čakanovce

SVK

Čakanovce

637

1019

1/24

Nie

20

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1008

1

Zastavané plochy a nádvoria

132

Čakanovce

SVK

Čakanovce

906

1008

1/16

Nie

21

Všeobecná podstata

Pozemok č 1009

1,8

Zastavané plochy a nádvoria

278

Čakanovce

SVK

Čakanovce

906

1009

1/16

Nie

22

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1010

3

Zastavané plochy a nádvoria

495

Čakanovce

SVK

Čakanovce

906

1010

1/16

Nie

23

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1011

2,1

Záhrady

336

Čakanovce

SVK

Čakanovce

906

1011

1/16

Nie

24

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1012

2,76

Záhrady

442

Čakanovce

SVK

Čakanovce

906

1012

1/16

Nie

25

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1014

0,5

Zastavané plochy a nádvoria

61

Čakanovce

SVK

Čakanovce

906

1014

1/16

Nie

26

Všeobecná podstata

Pozemok č. 1015

1

Zastavané plochy a nádvoria

106

Čakanovce

SVK

Čakanovce

906

1015

1/16

Nie

27

Všeobecná podstata

Pozemok č. 77/2

0,6

Záhrady

46

Čakanovce

SVK

Čakanovce

906

77/2

1/16

Nie

28

Všeobecná podstata

Pozemok č. 78/4

1

Záhrady

107

Čakanovce

SVK

Čakanovce

906

78/4

1/16

Nie

 

 

 

2. Podmienky ponukového konania

2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.

2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania ponuky v Obchodnom vestníku.

2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Mgr. Martina Vaculčíková, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 14:00 hod.

2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK09 0900 0000 0051 5610 6330, VS: 49352019 pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.

3. Náležitosti ponuky

3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Tóth, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,

3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania.

3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.

3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci zloženie ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom.

 

4. Vyhodnotenie ponúk

4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň lehoty, sa neprihliada.

4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.

4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.

4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa neprihliada.

4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.

4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky.

4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

5. Iné skutočnosti:

Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné.

Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: vaculcikova@agbr.sk

Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 06.11.2019

V Banskej Bystrici, dňa 06.11.2019

Mgr. Martina Vaculčíková, správca