Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/115/2019

(FO) Pompa Ján (15.04.1975)

Stráne pod Tatrami 111, 05976 Stráne pod Tatrami

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
12.11.2019
Zverejnený v OV č.:
218/2019
Dlžník:
Ján Pompa IČO 15.4.1975, , Stráne pod Tatrami 111, 059 76 Stráne pod Tatrami,
Správca:
JUDr. Ivana Križová Červenáková , Metodova 3331/12, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/115/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/115/2019 S1747
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.2.2019, sp. zn.: 5OdK/115/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Pompa, narodený 15.4.1975, Stráne pod Tatrami 111, 059 76 Stráne pod Tatrami (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov.  Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 45/2019 zo dňa 5.3.2019.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ako správca majetku dlžníka Ján Pompa, narodený 15.4.1975, Stráne pod Tatrami 111, 059 76 Stráne pod Tatrami po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Prešove, dňa 7.11.2019


JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca