Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/2/2019

(FO) Guziová Mária (30.06.1966)

Hrbok 264/5 , 05917 Vernár

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
12.11.2019
Zverejnený v OV č.:
218/2019
Dlžník:
Mária Guziová IČO 30.06.1966, , Hrbok 264/5, 059 17 Vernár,
Správca:
JUDr. Mária Domčeková , Fándlyho 5, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
4OdS/2/2019
Spisová značka správcu:
4OdS/2/2019 S1961
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kedy a kde možno nahliadnuť do spisu

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka Mária Guziová, nar. 30.06.1966, trvale bytom Hrbok 264/5, 059 17 Vernár, v konaní o určenie splátkového kalendára vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 4OdS/2/2019, týmto oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08.00-11.30 hod. a 12.30-15.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: spravca.domcekova@gmail.com

JUDr. Mária Domčeková, správca.