(PO) AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s.r.o., IČO 36019542

Kremnička 3 , 97405 Banská Bystrica

ECLI:SK:KSBB:2019:6003898765.1 č.k. 36K/29/2003-504 IČ...
Dátum zverejnenia:
13.11.2019
Zverejnený v OV č.:
219/2019
Krajský súd v Banskej Bystrici
36K/29/2003, AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s.r.o. "v konkurze", IČO: 36019542, Kremnička 3 , Banská Bystrica,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2019:6003898765.1

 

č. k. 36K/29/2003-504

 

IČS: 6003898765

 

 

   UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v konkurznej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s. r. o. „v konkurze“, Kremnička 3,  974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 019 542, za ktorého koná Mgr. Pavol Karman, Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty, o jeho návrhu na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov, takto

 

r o z h o d o l :

 

z v o l á v a

 

schôdzu konkurzných veriteľov na deň

27. novembra (streda) 2019 o 9.30 h. na č. dverí 117, prízemie

v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, Ul. Skuteckého č. 7,

na návrh Mgr. Pavol Karman, Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu: AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s. r. o. „v konkurze“, Kremnička 3,  974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 019 542

 

P R O G R A M:

 

 1. Podanie správy správcu o stave konkurzného konania,
 2. Zistenie stanovísk konkurzných veriteľov k otázke ďalšieho postupu v konaní.
   
   

  P o u č e n i e  :  

  Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

  Proti uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je možné podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia, písomne, dvojmo na tunajší súd (ust. § 239 CSP).

  Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané (ust. § 240 CSP).

  V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (ust. § 243 CSP).

  Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (ust. § 244 CSP).

  V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné (ust. § 245 CSP).

  Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas sťažnosť, nenadobúda uznesenie právoplatnosť (ust. § 247 CSP).

  O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania (ust. § 249 CSP).

  Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu (ust. § 250 ods. 1 a 2 CSP).

  Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj  výpis z obchodného registra.

  Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

   

  V Banskej Bystrici, dňa  11. novembra 2019

   

   

   

                                                                              JUDr. Mária Michaleková

                                                                                  vyššia súdna úradníčka