Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/303/2019

(FO) Bošanský Karol (04.03.1951)

9.mája 1172, 92572 Selice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
13.11.2019
Zverejnený v OV č.:
219/2019
Dlžník:
Karol Bošanský, Ing. IČO 04.03.1951, , 9.mája 1172 / 19, 92572 Selice,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
25OdK/303/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/303/2019 S1939
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn.: 25OdK/303/2019 zo dňa 04.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 175/2019 zo dňa 11.09.2019 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Karol Bošanský, nar.: 04.03.1951, trvale bytom: 9. mája 1172/19, 925 72 Selice, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Karol Bošanský - JUKA Bratislava, IČO: 17 392 012, s miestom podnikania 851 06 Bratislava-Petržalka, Znievska 16, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.06.2011 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 175/2019 zo dňa 11.09.2019.

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.  Správca týmto oznamuje veriteľom, že na základe svojich šetrení zistil nasledovný majetok Dlžníka:

Ev.č.

Nehnuteľnosti

 

Pozemok s parcel. č.

Druh pozemku

Výmera

LV č.

Katastrálne územie

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota

1.

877/265

orná pôda

7 746 m2

1287

Jacovce

1/3

1 000,- EUR

2.

877/365

orná pôda

2 191 m2

1287

Jacovce

1/3

300,- EUR

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.  

V Gbeloch, dňa 10.11.2019

K/V insolvency, k.s., správca