Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/454/2018

(FO) Tokárová Monika (14.05.1973)

Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
13.11.2019
Zverejnený v OV č.:
219/2019
Dlžník:
Tokárová Monika IČO 14.05.1973, , Za mostom 231/12, 07617 Nižný Žipov,
Správca:
, Garbiarska 5, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/454/2018
Spisová značka správcu:
32OdK/454/2018 S1767
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Monika Tokárová, narodená: 14.05.1973, bytom: Za mostom 231/12, 076 17 Nižný Žipov, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.