Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/302/2019

(FO) Hrotko Arpád (05.09.1963)

Kpt.Nálepku 734, 92401 Galanta

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
13.11.2019
Zverejnený v OV č.:
219/2019
Dlžník:
Arpád Hrotko IČO 05.09.1963, , Kpt.Nálepku 734 / 27, 92401 Galanta,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/302/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/302/2019 S1663
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 04.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Arpád Hrotko, narodený 05.09.1963, trvale bytom Kpt. Nálepku 734/27, 924 01 Galanta (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Nikoleta Zajko, správca, so sídlom: Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 175/2019 zo dňa 11.09.2019.

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.  Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka. 

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.  

V Šamoríne, dňa 08.11.2019

JUDr. Nikoleta Zajko, správca