Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/731/2019

(FO) Mester Peter (20.02.1985)

Por. Ušiaka 1734, 97901 Rimavská Sobota

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
13.11.2019
Zverejnený v OV č.:
219/2019
Dlžník:
Mester Peter IČO 20.02.1985, , Ludvíka Svobodu 15, 97901 Rimavská Sobota,
Správca:
Ing. Jozef Žitník , PhD. , Ul. Prof. Sáru 44, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/731/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/731/2019 S1196
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Peter Mester, nar. 20. 02. 1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu 15, 979 01 Rimavská Sobota týmto v súlade s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku  veriteľa  Mesto Rimavská Sobota , Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, IČO: 00319031 v celkovej výške 94 Eur, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca