Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/189/2019

(FO) Benčoková Renáta (26.08.1973)

255 , 93585 Demandice

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
14.11.2019
Zverejnený v OV č.:
220/2019
Dlžník:
Renáta Benčoková IČO 26.08.1973, , Demandice 255, 935 85 Demandice,
Správca:
JUDr. Marian Dobiš , Sládkovičova 1, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
28OdK/189/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/189/2019 S1676
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca dlžníka Renáta Benčoková, nar. 26.08.1973, bytom  Demandice 255, 935 85 Demandice (ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Nitre, dňa 12.11.2019

JUDr. Marián Dobiš, správca