Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/64/2018

(FOP) Marcela Milistenferová,

Centrum II. 73/7 , 01841 Dubnica nad Váhom

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.11.2019
Zverejnený v OV č.:
220/2019
Dlžník:
Marcela Milistenferová IČO 01.05.1958, , Centrum II. 73/7, 01841 Dubnica nad Váhom,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
22OdK/64/2018
Spisová značka správcu:
22OdK/64/2018 S1265
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

 I. HNUTEĽNÁ VEC

Por. č.

Popis veci

Stav opotrebovanosti

Súpisová hodnota v EUR

Deň zapísania

Dôvod zapísania

Poznámka

1.

HNUTEĽNÁ VEC – Osobné motorové vozidlo, FIAT PUNTO

VIN: ZFA18800005300070, farba: nezistené, rok výroby: nezistené

Podľa vyjadrenia dlžníka je motorové vozidlo nepojazdné a je potrebné vykonať opravu.

2 000 EUR

09.05.2018

vlastníctvo úpadcu

 

Súpis vyhotovený ku dňu 09.05.2018

 

Mgr. Martin Berec - správca