Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/641/2019

(FO) Baláž Milan (20.07.1985)

Mnešická ulica 1717, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
14.11.2019
Zverejnený v OV č.:
220/2019
Dlžník:
Milan Baláž IČO 20.07.1985, , Mnešická ulica 1717/46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Správca:
JUDr. Lukáš Tyko , Palackého 5, 911 01 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/641/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/641/2019 S1333
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Milan Baláž, trvale bytom Mnešická ulica 1717/46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, dátum nar.: 20.07.1985 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.