Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/844/2019

(FO) Zraková Anna (17.01.1963)

Mládežnícka 1886/17 , 97401 Banská Bystrica

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.11.2019
Zverejnený v OV č.:
220/2019
Dlžník:
Zraková Anna IČO 17.01.1963, , Mládežnícka 1886/17, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/844/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/844/2019 S1540
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. a v zmysle ustanovenia § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

 

Dlžník:                                    Anna Zraková, nar. 17.01.1963, trvale bytom Mládežnícka 1886/17, 974 01
                                                Banská Bystrica

Spisová značka:                   4OdK/844/2019

                              

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

 

p. č.

 

Identifikácia súpisovej zložky majetku

 

Deň zapísania

 

Dôvod zapísania

 

Súpis. hodnota

 

1.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2019

JUDr. Marián Pataj, správca