Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/359/2019

(FO) Bohunský Ladislav (09.04.1949)

Bratislava-Petržalka , 85105 Bratislava-Petržalka

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
14.11.2019
Zverejnený v OV č.:
220/2019
Dlžník:
Ladislav Bohunský IČO 09.04.1949, , Budatínska 3054/25, 851 05 Bratislava - Petržalka,
Správca:
JUDr. , PaedDr. Jozef Malich , Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/359/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/359/2019/S1188
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr., PaedDr. Jozef Malich,  správca so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, značka správcu S 1188 (ďalej len „Správca“) bol ustanovený do funkcie správcu úpadcu Ladislav Bohunský, dátum narodenia 09.04. 1949, trvale bytom Budatínska 3054/25, Bratislava 851 05  (ďalej len „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii  (ďalej len „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ust. § 167v  ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku, alebo po tom čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR a z vyplývajúceho vyjadrenia Dlžníka na osobnom stretnutí a následného spísania Zápisu o preskúmaní pomerov dlžníka a jeho podpísania Dlžníkom aj Správcom a vychádzajúc zo Zoznamu majetku priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h ZKR.

V zmysle ustanovenia § 167v ods.1, prvá veta ZKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka   Ladislav Bohunský, dátum narodenia 09.04. 1949, trvale bytom Budatínska 3054/25, Bratislava 851 05  sa  zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka  Ladislav Bohunský, dátum narodenia 09.04. 1949, trvale bytom Budatínska 3054/25, Bratislava 851 05  č. k. 37OdK/359/2019  v súlade s ust. § 167v ods.1, ZKR zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

 

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca