(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte Spisová značka: ...
Dátum vydania:
6.11.2019
Dátum zverejnenia:
14.11.2019
Zverejnený v OV č.:
220/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/14/2019
ICS:
1119203677
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Ladislav Bašternák , Námestie Slobody 7440/13, Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Ladislav Bašternák , Námestie Slobody 7440/13, Bratislava, Slovenská republika JUDr. Lenka Ivanová IČO 51443384, , Plynárenská 1, 82109 Bratislava, Slovenská republika Okresný úrad , Tomášikova 46, 83205 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte Spisová značka: 8K/14/2019 Predvolanie JUDr. Lenka Ivanová Plynárenská 1 821 09 Bratislava VEC: Informatívny výsluch Dostavte sa osobne dňa : 21. 11. 2019 (štvrtok) o 12:00hod. hodine na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22), 812 44 Bratislava, miestnosť č. dv.: 114 (1. poschodie) Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Baštrnák, Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia. (§101 C.S.P.) Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz! V Bratislave, dňa 07.11.2019