Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/264/2019

(FO) Janová Žaneta (29.09.1976)

Nám. Oceliarov 465, 04015 Košice-Šaca

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
14.11.2019
Zverejnený v OV č.:
220/2019
Dlžník:
Janová Žaneta IČO 29.09.1976, , Nám. Oceliarov 465 / 6, 04015 Košice-Šaca,
Správca:
Ing. Slávka Molčanyiová , PhD , Klokočov 45, 07236 Klokočov,
Spisová značka súdu:
30OdK/264/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/264/2019 S1270
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 04.09.2019, sp.zn.: 30OdK/264/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č. 174/2019 dňa 10.09.2019 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Žaneta Janová, nar.: 29.09.1976, bytom: Námestie oceliarov 465/6, 040 15 Košice a ustanovil správcu podstaty: Ing. Slávku Molčanyiovú PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 31 Klokočov, zn. správcu S1270.

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.

V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Žaneta Janová, nar.: 29.09.1976, bytom: Námestie oceliarov 465/6, 040 15 Košice sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Žaneta Janová, nar.: 29.09.1976, bytom: Námestie oceliarov 465/6, 040 15 Košice, sp. zn.: 30OdK/264/2019, v súlade s ust. § 167v ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca