Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/592/2019

(FO) Venkrbec Václav (07.11.1992)

Centrum II. 91, 01841 Dubnica nad Váhom

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
15.11.2019
Zverejnený v OV č.:
221/2019
Dlžník:
Václav Venkrbec IČO 07.11.1992, , Centrum II. 49/91, 01841 Dubnica nad Váhom,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/592/2019
Spisová značka správcu:
S373
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Andrej Jaroš, správca konkurznej podstaty úpadcu Václav Venkrbec, nar.: 07.11.1992, trvale bytom: Centrum II. 91/49, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“), týmto v zmysle §167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že mu bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Prihláška veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 v celkovej sume vo výške 3.003,99 eur doručená dňa 11.11.2019.

V Trenčíne, dňa 12.11.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu