(PO) KTO SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35800470

Hodruša - Hámre 314, 96661 Hodruša - Hámre

Najvyšší súd 4Obo/16/2018 Slove...
Dátum zverejnenia:
19.11.2019
Zverejnený v OV č.:
223/2019
Krajský súd v Banskej Bystrici
55K/4/2003, KTO SLOVAKIA, s.r.o. " v konkurze", IČO: 35800470, Hodruša-Hámre 314, 96661 Hodruša -Hámre, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

Najvyšší súd                                                                                                  4Obo/16/2018

Slovenskej republiky

 

                                                                               U Z N E S E N I E

 

            Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v konkurznej veci úpadcu: KTO SLOVAKIA, s.r.o. „ v konkurze“, so sídlom 966 61 Hodruša-Hámre 314, IČO: 35 800 470, o schválení konečnej správy o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov konkurznej podstaty JUDr. Aleny Balážovej, so sídlom Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina a Mgr. Petra Nosku, so sídlom Bakossova 50, 974 01 Banská Bystrica, o námietke premlčania veriteľa OZETA NEO, a.s. so sídlom Dopravná 2098/9, 955 01 Topolčany, IČO: 36 329 843, zast. Zvara advokáti s.r.o., so sídlom Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 46 547 878 a o odvolaní správkyne konkurznej podstaty Aleny Balážovej, proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 55K/4/2003-1685 zo dňa 08.08. 2018, takto

 

                                                                                r o z h o d o l:

 

            Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 55K/4/2003-1695 zo dňa 08.08. 2018 v bodoch III., IV. a VI.  z r u š u j e  a vec mu v zrušenej časti  v r a c i a na ďalšie konanie.

 

P o u č e n i e : Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu nie je prípustný opravný prostriedok  (§419 C.s.p.)

 

V Bratislave, 30. septembra 2019

                                                                                  JUDr. Alena P r i e c e l o v á, v.r.

                                                                                            predsedníčka senátu

 

                                                                                 JUDr. Viera P e p e l o v á, v.r.

                                                                                            členka senátu

                                                                       

                                                                                 JUDr. Gabriela M e d e r o v á, v.r.

                                                                                             členka senátu