Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/434/2019

(FO) Kompuš František (07.07.1961)

Medzevská 501, 04423 Jasov

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
20.11.2019
Zverejnený v OV č.:
224/2019
Dlžník:
Kompuš František IČO 07.07.1961, , Medzevská 501 / 53, 04423 Jasov,
Správca:
Mgr. Róbert Marcinčo , Južná trieda 48, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/434/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/434/2019 S1951
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka František Kompuš, nar. 07.07.1961, trvale bytom Medzevská 501, 044 23 Jasov, sp. zn. 31OdK/434/2019, oznamuje, že nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu podľa § 167h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), a preto nevyhotovuje súpis majetku v zmysle ustanovení § 167j ods. 1 a § 76 ods. 2 ZKR.

Mgr. Róbert Marcinčo, správca