Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/260/2019

(FO) Dzurko Vladimír (23.02.1982)

1.mája 636, 07222 Strážske

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
20.11.2019
Zverejnený v OV č.:
224/2019
Dlžník:
Dzurko Vladimír IČO 23.02.1982, , 1. Mája 636/48, 07222 Strážske,
Správca:
Mgr. Róbert Marcinčo , Južná trieda 48, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/260/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/260/2019 S1951
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

Mgr. Róbert Marcinčo, správca