Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/260/2019

(FO) Dzurko Vladimír (23.02.1982)

1.mája 636, 07222 Strážske

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
20.11.2019
Zverejnený v OV č.:
224/2019
Dlžník:
Dzurko Vladimír IČO 23.02.1982, , 1. Mája 636/48, 07222 Strážske,
Správca:
Mgr. Róbert Marcinčo , Južná trieda 48, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/260/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/260/2019 S1951
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Vladimír Dzurko, nar. 23.02.1982, trvale bytom 1. mája 636/48, 072 22 Strážske, sp. zn. 30OdK/260/2019, oznamuje, že nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu podľa § 167h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), a preto nevyhotovuje súpis majetku v zmysle ustanovení § 167j ods. 1 a § 76 ods. 2 ZKR.

Mgr. Róbert Marcinčo, správca