Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/260/2019

(FO) Dzurko Vladimír (23.02.1982)

1.mája 636, 07222 Strážske

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
20.11.2019
Zverejnený v OV č.:
224/2019
Dlžník:
Dzurko Vladimír IČO 23.02.1982, , 1. Mája 636/48, 07222 Strážske,
Správca:
Mgr. Róbert Marcinčo , Južná trieda 48, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/260/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/260/2019 S1951
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Vladimír Dzurko, nar. 23.02.1982, trvale bytom 1. mája 636/48, 072 22 Strážske, sp. zn. 30OdK/260/2019, týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 942 436 v celkovej sume 2.731,70,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Mgr. Róbert Marcinčo, správca