(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
21.11.2019
Zverejnený v OV č.:
225/2019
Dlžník/Úpadca:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10 / 0, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Viera Kubicová , Záhradnícka 68, 82108 Bratislava 2,
Spisová značka súdu:
37K/47/2019
Spisová značka správcu:
37K/47/2019 S272
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

JUDr. Viera Kubicová, ustanovená správkyňa konkurznej podstaty úpadcu- TRX – Group, s.r.o., so sídlom J. C. Hronského 1634/10,  831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278, týmto v zmysle § 34 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) zvoláva 1. schôdzu veriteľov na deň 27.12.2019 o 11.00. hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, 1. poschodie s nasledovným programom:

  1. Otvorenie schôdze veriteľov
  2. Voľba veriteľského výboru, zástupcu veriteľov
  3. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty
  4. Rozhodovanie o výmene správcu konkurznej podstaty v zmysle § 36 ZKR
  5. Rôzne
  6. Záver

 

Prezentácia veriteľov začína 10.45 hod. a končí najneskôr do otvorenia schôdze veriteľov. Po začiatku schôdze veriteľov účasť na schôdzi veriteľov nie je prípustná. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc na zastupovanie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, výpis z obchodného registra, doklad totožnosti splnomocneného zástupcu alebo v prípade fyzickej osoby veriteľa.

V Bratislave, dňa 18.11.2019

JUDr. Viera Kubicová

správca konkurznej podstaty