(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.11.2019
Zverejnený v OV č.:
225/2019
Dlžník/Úpadca:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10 / 0, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Viera Kubicová , Záhradnícka 68, 82108 Bratislava 2,
Spisová značka súdu:
37K/47/2019
Spisová značka správcu:
37K/47/2019 S272
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN) : SK1811000000002626190693 , VS: 37K/47/2019, Konkurz TRX – Group, s.r.o./kaucia

 

Lehota na popieranie pohľadávok plynie 30 dní od uplynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok t.j. 10.11.2019.                                              

Poučenie:

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel Správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)