(FOP) Vladimír Varga VLADIA-stavebno-obchodná činnosť, IČO 33846260

1. mája 1458, 06601 Humenné

Predaj majetku správca
Dátum zverejnenia:
21.11.2019
Zverejnený v OV č.:
225/2019
Správca:
JUDr. Jozef , Hlavná 13, 08001 Prešov,
Dlžník/Úpadca:
Vladimír Varga - VLADIA IČO 33846260, , 1. mája 18/1458, 066 01 Humenné,
Druh:
Predaj majetku správca
Text:

v súlade s plánom speňaženia, schváleným na schôdzi veriteľov 19.2.2009, 1. kolo ponukového konania na predaj majetku, zapísaného do konkurznej podstaty úpadcu - nehnuteľnosti na LV č. 269 k.ú. Kladzany, zapísané ako

- dom súp. č. 163

- pozemky – parc. 315 CKN o výmere 843 m2 - zastavané plochy a nádvoria 

                 -  parc.  316 CKN o výmere 678 m2 - záhrada 

ktoré boli ohodnotené na všeobecnú hodnotu ZP č. 66/2019 znalca Ing. Vladimíra Vaľa.

Podmienky ponukového konania :

Záujemca je povinný ponúknuť minimálne 66.300,- € podľa ZP. Víťazným záujemcom sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenu. V prípade zhodnosti ponúk rozhodne žreb. Ponuka musí byť podaná do 15 dní po zverejnení v OV, t.j. do 6.12.2019 musí byť doručená do kancelárie správcu.

Podrobné informácie, vrátane nahliadnutia do ZP je možné na adrese správcu v dňoch 25.11. - 29.11.2019. Čas nahliadnutia je možno dohodnúť na č.t. 051/7598331. Obhliadku je možné vykonať v dňoch 25.11. - 4.12.2019 po dohode so správcom. O nahliadnutí do ZP, príp. obhliadke bude vyhotovený záznam.

Platná ponuka musí spĺňať tieto podmienky

a) bude podaná v zalepenej obálke s poznámkou Konkurz – neotvárať, č. 6K 71/2005 na adresu správcu JUDr. Jozef Tarabčák, správca konkurznej podstaty, Hlavná 13, 080 01 Prešov.

b) ponuka bude obsahovať

  • identifikáciu ponúkajúceho subjektu – záujemcu FO – meno, priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, bydlisko a trvalý pobyt a musí obsahovať súhlas s použitím osobných údajov + foto OP, podnikateľ FO uvedie aj obchodné meno a miesto podnikania a pripojí výpis zo ŽR – overenú kópiu alebo originál nie starší ako 30 dní

  • PO - uvedie obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápise v OR – vl., oddiel a výpis z OR - overenú kópiu alebo originál, nie starší ako 30 dní

c) uvedenie ponúkanej ceny v mene EUR a pripojí doklad o zaplatení zálohy 100% ponúkanej ceny na č.ú. SK12 1111 0000 0014 8074 3018 správcu. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na predkladanie ponúk

d) lehota na predkladanie ponúk – do 15 dní od zverejnenia v OV t.j. do 6.12.2019

Otváranie obálok sa uskutoční na konkurznom súde do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a ponuky vyhodnotí správca do 5 dní od otvorenia obálok  Správca vráti neúspešným záujemcom zložené zálohy do 14 dní od vyhodnotenia ponúk. Po vyhodnotení ponúk predloží správca súdu návrh na schválenie ponúkanej ceny a súhlas na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva bude uzavretá na základe návrhu, ktorý vypracuje správca.