Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/199/2019

(FO) Birdáč Kristián (29.09.1982)

Šarovce 363, 93552 Šarovce

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
22.11.2019
Zverejnený v OV č.:
226/2019
Dlžník:
Kristián Birdáč IČO 29.09.1982, , Šarovce 363, 93552 Šarovce,
Správca:
JUDr. Ing. Petra Štofková , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
32OdK/199/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/199/2019 S1225
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:
  Hnuteľná vec          
Súp. zložka č. Popis Stav opotrebovanosti Výrobné číslo Evidenčné číslo Kde sa vec nachádza Súpisová hodnota (EUR)
1.  Osobné motorové vozidlo ŠKODA Rapid 1.2 TSI Ambition 77kW, r.v. 2015, farba: F6F6-sivá metal metalíza jazdené TMBAN6NH5F4015974 LV 748 EL u dlžníka 9000,00
Súp.zložka č. 1 tvorí oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., so sídlom Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl. č.: 4268/B 
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 5

V Nových Zámkoch, dňa 19.11.2019

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca