Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/197/2019

(FO) Nagyová Anna (30.01.1957)

Trhyňa 153 , 93701 Sikenica

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.11.2019
Zverejnený v OV č.:
227/2019
Dlžník:
Anna Nagyová IČO 30.01.1957, , Trhyňa 153, 937 01 Sikenica,
Správca:
, Párovská 26, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/197/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/197/2019 S 1552
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Anna Nagyová, nar. 30.01.1957, bytom Trhyňa 153, 937 01 Sikenica (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok. Vzhľadom na túto skutočnosť správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d.

 

Slovenská insolvenčná k.s., správca

V Nitre, dňa 19.11.2019