Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/810/2019

(FO) Machovičová Henrieta (18.06.1986)

SNP 449/268 , 96223 Očová

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
25.11.2019
Zverejnený v OV č.:
227/2019
Dlžník:
Machovičová Henrieta IČO 18.06.1986, , SNP 449/268, 96223 Očová,
Správca:
Mgr. Robert Antal , Ul. Kláry Jarunkovej 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/810/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/810/2019 S527
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Správca oznamuje, podľa ust. § 167I ods. 3 ZKR, doručenie prihlášok pohľadávok konkurzného veriteľa po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:

 

  • POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, prihlásil dňa 20.11.2019 pohľadávky v celkovej sume 4.420,43 €; pohľadávky veriteľa zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 20.11.2019.

 

Mgr. Robert Antal

správca