Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/911/2019

(FO) Ambrózi Tibor (17.07.1980)

Figa 33, 98251 Figa

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
26.11.2019
Zverejnený v OV č.:
228/2019
Dlžník:
Tibor Ambrózi IČO 17.7.1980, , Figa 33, 982 51 Figa,
Správca:
, Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/911/2019
Spisová značka správcu:
S1578/4OdK/911/2019
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca konkurznej podstaty  JUDr. Ďurčeková, správca k.s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, dlžníka: Tibor Ambrózi,  nar. 17.07.1980, trvale bytom 982 51 Figa 53, v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu, vlastného šetrenia správcu a vyhlásenia dlžníka, že v konkurze nebol zistený majetok, ktorý v nadväznosti na ustanovenie §167h ZKR podlieha konkurzu.

Na základe uvedeného správca  oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením č. k. 4 Odk/911/2019 zo dňa 16.09.2019, ktoré bolo uverejnené v OV č. 182/2019 dňa 20.09.2019, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

v Banskej Bystrici, dňa 22.11.2019

 

JUDr. Ďurčeková  správca, k. s.

v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca