Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/640/2019

(FO) Barčin Marian (22.03.1960)

Šumperská ulica 41, 97101 Prievidza

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
26.11.2019
Zverejnený v OV č.:
228/2019
Dlžník:
Barčin Marian IČO 22.03.1960, , Šumperská ulica 41 / 17, 97101 Prievidza,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/640/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/640/2019 S1265
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako správca dlžníka: Marian Barčin, nar. 22.03.1960, bytom Šumperská ulica 41/17, 971 01 Prievidza, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, vedený v Tatrabanka, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 38442018; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

 

Mgr. Martin Berec, správca