Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/640/2019

(FO) Barčin Marian (22.03.1960)

Šumperská ulica 41, 97101 Prievidza

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
26.11.2019
Zverejnený v OV č.:
228/2019
Dlžník:
Barčin Marian IČO 22.03.1960, , Šumperská ulica 41 / 17, 97101 Prievidza,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/640/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/640/2019 S1265
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako správca dlžníka: Marian Barčin, nar. 22.03.1960, trvale bytom Šumperská ulica 41/17, 971 01 Prievidza, oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

 

Mgr. Martin Berec, správca