Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/126/2017

(FO) Pénzešová Júlia (07.08.1957)

Žerotínova Bašta, P.O.BOX 144, 19 , 94002 Nové Zámky

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
27.11.2019
Zverejnený v OV č.:
229/2019
Dlžník:
Pénzešová Júlia IČO 07.08.1957, , Žerotínova Bašta 19, P.O.BOX 144, 94002 Nové Zámky,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/126/2017
Spisová značka správcu:
31OdK/126/2017 S1431
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 20.10.2017, č.k. 31OdK/126/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 27.10.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Júlia Pénzešová, 07.08.1957, Žerotínova Bašta 19, 94002 Nové Zámky, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zn. správcu: S 1431 (ďalej len ,,Správca“).

Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.  Správca týmto oznamuje veriteľom, že bol zistený nasledovný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka:

Hnuteľné veci:

  • 1. Mobilný telefón SAMSUNG, výrobné číslo GT-E1200M, hodnota 20 Eur

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka takýto návrh bezodkladne predniesli správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.  

Ing. Jana Fülöpová