Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
27.11.2019
Zverejnený v OV č.:
229/2019
Dlžník:
Mgr. Darina Bírová IČO 13.09.1968, , Neded 428, 92585 Neded,
Správca:
JUDr. DEDÁK & Partners s. Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
36OdK/150/2018
Spisová značka správcu:
36OdK/150/2018 S1663
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Nikoleta Zajko, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Mgr. Darina Bírová, narodená 13.09.1968, bytom: Neded 428, 925 85 Neded, štátna občianka SR (ďalej len „Dlžník“), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou: 36OdK/150/2018, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty Dlžníka o novú súpisovú zložku majetku:

Ev.č.

Typ súpisovej zložky majetku

Dlžník

Suma pohľadávky

Právny dôvod vzniku

Súpisová hodnota majetku

4.

Peňažná pohľadávka

Základná škola s materskou školou č. 1547 Vlčany, so sídlom 925 84 Vlčany, IČO: 37 863 673

11 159,66 EUR

náhrada mzdy za obdobie od 29.08.2013 do 02.09.2015 uplatňovaná v súdnom konaní o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru

1 089,24 EUR

JUDr. Nikoleta Zajko, správca