(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.11.2019
Zverejnený v OV č.:
230/2019
Dlžník/Úpadca:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10 / 0, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Viera Kubicová , Záhradnícka 68, 82108 Bratislava 2,
Spisová značka súdu:
37K/47/2019
Spisová značka správcu:
37K/47/2019 S272
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Oddelená podstata: O - 1

Názov:

Pozemky na LV č. 2710 v k.ú. Šenov pri Ostrave, parcely č. 4348/1, 4349, 4350, 4352 4353, 4354, 4361/3, 4364, 4365/1, 4365/2, 4366 v 1/1 vlastníctvo úpadcu v celkovej výmere 18371m2 .

Typ: Pozemok

Stav: Zaradený do súpisu

Súpisová hodnota: 890 000,00 €

Zaradenie do podstaty: Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE

Druh pozemku: rôzne

Výmera (m2) 18371

Obec: Šenov pri Ostrave, Česká republika

katastrálne územie: Šenov pri Ostrave

Číslo listu vlastníctva: 2710

Číslo parcely: 4348/1, 4349, 4350, 4352 4353, 4354, 4361/3, 4364, 4365/1, 4365/2, 4366

Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1

 

V Bratislave, dňa 25.11.2019

 

JUDr. Viera Kubicová

správca konkurznej podstaty