(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.11.2019
Zverejnený v OV č.:
230/2019
Dlžník/Úpadca:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10 / 0, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Viera Kubicová , Záhradnícka 68, 82108 Bratislava 2,
Spisová značka súdu:
37K/47/2019
Spisová značka správcu:
37K/47/2019 S272
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa:  SQUAM TRADE, SE so sídlom Mickiewiczova 2248/2, 811 07 Bratislava, IČO: 46 081 968

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 1

Suma pohľadávky: 845.460,00 EUR

Zabezpečená suma: 1.780.000,00 EUR

Poradie zabezpečovacieho práva: 1. v poradí

Opis súpisovej zložky majetku:

 1. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4348/1, o výmere 1329 m², druh pozemku trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;
 2. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4349, o výmere 1568 m², druh pozemku trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;
 3. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4350, o výmere 2257 m², druh pozemku ostatná plocha, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;
 4. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4352, o výmere 1243 m², druh pozemku ostatná plocha, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;
 5. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4353, o výmere 2956 m², druh pozemku orná pôda, poľnohospodársky pôdny fond, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;
 6. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4354, o výmere 1295 m², druh pozemku trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;
 7. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4361/3, o výmere 592 m², druh pozemku trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;
 8. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4364, o výmere 3443 m², druh pozemku orná pôda, poľnohospodársky pôdny fond, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;
 9. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4365/1, o výmere 17 m², druh pozemku trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;
 10. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4365/2, o výmere 3286 m², druh pozemku trvalý trávnatý porast, poľnohospodársky pôdny fond, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;
 11. Pozemok na parcele katastra nehnuteľností, parc. č. 4366, o výmere 385 m², druh pozemku ostatná plocha, poľnohospodársky pôdny fond, zap. na LV č. 2710, vedenom Katastrálnym úradom pre Moravsko-sliezsky kraj, katastrálnym pracoviskom Ostrava pre katastrálne územie 762342 Šenov pri Ostrave, obec 598798 Šenov, okres CZ0806 Ostrava- mesto, Česká republika;

 

Súpisová hodnota: 890.000,00 EUR