(PO) ASPOL, spol. s r.o., IČO 36283673

Bardejovská 9/1116, 83102 Bratislava

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurz...
Dátum vydania:
21.11.2019
Dátum zverejnenia:
28.11.2019
Zverejnený v OV č.:
230/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
3K/27/2014
ICS:
1114219924
Vydal:
Mgr. Peter Salaj
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
ASPOL, spol. s r.o. IČO 36283673, , Bardejovská 9, 83102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky IČO 42499500, , Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika ASPOL, spol. s r.o. IČO 36283673, , Bardejovská 9, 83102 Bratislava, Slovenská republika Slovenská konsolidačná, a.s. , Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovenská republika Ing. Bc. Róbert Havlát , Rudnayovo nám. 1, 81101 Bratislava, Slovenská republika Sociálna poisťovňa, a.s. IČO 30807484, , 29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO 35937874, , Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: ASPOL, spol. s r.o., Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO: 36283673, správcom ktorého je Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1243, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul 29. augusta č 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2019