(PO) QUEEN SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO 35781980

Šenkvická 12/D, 90201 Pezinok

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkur...
Dátum vydania:
22.11.2019
Dátum zverejnenia:
28.11.2019
Zverejnený v OV č.:
230/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/15/2016
ICS:
1116207370
Vydal:
Mgr. Peter Salaj
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
QUEEN SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO 35781980, , Šenkvická 12/D, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Navrhovatelia:
JUDr. Bohumír Bláha , Hurbanovo nám. 5, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika Daňový úrad Bratislava , Ševčenkova 32, 85000 Bratislava, Slovenská republika QUEEN SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO 35781980, , Šenkvická 12/D, 90201 Pezinok, Slovenská republika Slovenská konsolidačná, a.s. IČO 35776005, , Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovenská republika Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky IČO 42499500, , Lazovná 63, 81511 Banská Bystrica, Slovenská republika Sociálna poisťovňa IČO 30807484, , 29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: QUEEN SLOVAKIA, spol. s.r.o., v konkurze, so sídlom Šenkvická 12/D, 902 01 Pezinok, IČO: 35 781 980, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2019