Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/935/2019

(FO) Tóth Csongor (19.06.1959)

Radzovce 562, 98558 Radzovce

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
29.11.2019
Zverejnený v OV č.:
231/2019
Dlžník:
Tóth Csongor IČO 19.06.1956, , Radzovce 562, 98558 Radzovce,
Správca:
Mgr. Martina Vaculčíková , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/935/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/935/2019 S1925
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania

Dňa 12.11.2019 Správca vyhlásil I. kolo ponukového konania na speňažovanie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Csongor Tóth, narodený 19.06. 1959, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce.

I. kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 217/2019 deň vydania 11.11.2019, na speňaženie majetku zapísaného vo všeobecnej podstate zverejnený v OV pod č. 214/2019, deň vydania 06.11.2019.

V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 22.11.2019 do 14:00 hod.

Otváranie obálok prebehlo v sídle Správcu dňa 26.11.2019 o 10:00 hod. Po otvorení obálok  Správca skonštatoval, že ponuka č. 3 spĺňa všetky podmienky vyhláseného I. kola ponukového konania, pričom to bola ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a túto ponuku určil správca ako víťaznú.

 

V Banskej Bystrici, dňa 26.11.2019

Mgr. Martina Vaculčíková, správca