Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/689/2019

(FO) Bolerázska Katarína (22.11.1956)

Mesto Nové Mesto nad Váhom , 91501 Nové Mesto nad Váhom

I. Opravuje sa záhlavie a výrok I. a uznesenia tunajšieho s...
Dátum vydania:
22.11.2019
Dátum zverejnenia:
29.11.2019
Zverejnený v OV č.:
231/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
38OdK/689/2019
ICS:
3119207794
Vydal:
JUDr. Hana Hubináková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
Katarína Bolerázska , Mesto Nové Mesto nad Váhom 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Katarína Bolerázska , Mesto Nové Mesto nad Váhom 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Katarína Bolerázska, rod. Sombathyová, nar. 22.11.1956, trvale bytom Karpatská ulica 2478/29, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ktorého správcom je JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, takto
Rozhodnutie:
I. Opravuje sa záhlavie a výrok I. a uznesenia tunajšieho súdu č.k. 38OdK/689/2019-18, zo dňa 25.09.2019, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia dňa 02.10.2019, tak že dátum narodenia dlžníka má správne znieť: 22.11.1956. II. V ostatnom zostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 38OdK/689/2019-18, zo dňa 25.09.2019, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia dňa 02.10.2019 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 355 ods. 2 C.s.p.)
Oznam: